Msze Święte listopadowe i wypominki

Informacje ogólne

 

Zachęcamy do modlitwy za zmarłych. 
W naszej parafii wypominki są w każdą niedzielę po 8.15 i po 12.30 (w czasie wakacyjnym po 11.00)

 

W listopadzie o godzinie 18.00 polecamy naszych zmarłych podczas Mszy świętej listopadowej 

1 i 2 listopada modlimy się w Wypominkach jednorazowych.

Zmarli potrzebują naszej pomocy, aby żyć wiecznie.

Wykaz zmarłych polecanych w modlitwie

- Wypominki roczne:
    Godz. 8:15
    Godz.12:30
- Msza listopadowa

Jeżeli dostrzegasz jakieś pomyłki, błędy w zamówionych przez Ciebie wypominkach zgłoś to osobiście do kapłana, u którego Wypominki były zamawiane.

Modlitwa za zmarłych

Panie, Boże Wszechmogący,
ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu, zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

PPROSIMY SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ DANYCH ZMARŁYCH POLECANYCH WE MSZY ŚW. LISTOPADOWEJ - 2023

(ewentualne błedy lub braki prosimy zgłaszac do kancelarii)

 

NIEDZIELA I CZWARTEK


Polecajmy Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych:


+ Józefę Zofię Józefa Mieczysława Królaków;
+ Walerię Jana Mariannę Dzikowskich, Barbarę Stanisława Leszka Guzek, Mieczysława Stępnia;
+ Jadwigę Marka Fastyn;
+ Adama Ewę Mariannę Antoniego Aleksandra Ciupa, Stanisława Stańczaka, Eugeniusza Wiktora Galińskich;
+ Mariannę Kazimierza Miszczak, Genowefę Jana Michalskich, Annę Jerzego Marka Lewy, Mariannę Wyderka, Romana Lecha Artura Sadowskich;
+ Felicję Władysława Szmidt, Eugeniusza Skonecznego, Marka Socha;
+ Zofię Józefa Filipczaków z dziećmi;
+ Jolantę Szcześniak, Janinę Stanisława Kochowskich, Bronisławę Antoniego Kłak, Konstantego Waldemara Kwiecień;
+ Zofię Mariana Zofię Stefana Kaźmierczaków z rodzicami, Antoniego Mariannę Józefa Chybowskich z rodzicami;
+ Stanisława Firka, Teresę Wojciechowską, Mariannę Hieronima Nowaków;
+ zm. z rodz. Kowalików i Pawelec;
+ Daniela Zofię Roberta Gębskich;
+ Krystynę Nowak;
+ Alicję Bednarek;
+ Marię Stefana Raczyńskich, Marię Jana Sosińskich;
+ Danutę Elwirę Franciszka Klimaszewskich, zm. z rodz. Klimaszewskich, Szymańskich, dusze w czyśćcu cierpiące;
+ Stanisławę Michała Henryka Władysława Władysławę Sawickich;
+ Marię Aleksandra Grzegorzewskich, Marię Sylwestra Ponewczyńskich;
+ Stefana Stanisławę Popłońskich, Mieczysława Ornafę;
+ Leszka Gacparskiego, Janinę Jasnowską;
+  Sabinę Jana Grochowskich, Jana Irenę Rosa, Józefa Zofię Stolarczyk, Jana Janinę Wojdal;
+ Helenę Juliana Dziedziców z rodzicami;
+ Józefę Stefana Kania;
+ Aleksandrę Papis;
+ Bronisławę Jana Mariannę Tadeusza Rybaków;
+ Pelagię Aleksandra Aleskandrowicz, Jana Krystynę Kilińskich;
+ zm. z rodz. Kowalskich, Sierakowskich, Jurjewów, Jurkowskich;
+ Magdalenę Zygmunta Dąbrowskich;
+ Andrzeja Winiatorskiego z rodzicami, Tadeusza Gaczkowskiego z rodzicami, Grażynę Zys, Dariusza Aleksandrowicza;
+ Irenę Stanisława Stępniak z rodzicami i rodzeństwem;
+ Jarosława Grada, Kazimierza Józefę Goleń;
+ Mariannę Stefana Lechowskich z dziećmi i wnukiem Wojciechem, Barbarę Marka Janusińskich, dziadków Siennickich i Lechowskich;
+ Stanisława Pietrzaka;
+ Helenę Kazimierę Adama Popłońskich, Mieczysława Kanclerza;
+ Tadeusza Arent, Teresę Piotra Grabskich;
+ Elżbietę Ambroży, Lucynę Badur, Danutę Nagańską;
+ Józefę Jana Sławomira Dąbrowskich, Stanisława Antoninę Mołojec;
+ Aleksandra Janinę Władysława Kielanów;
+ Andrzeja Smok, Genowefę Tadeusza Lemczak;
+ Ryszarda Porczyka;
+ zm. z rodz. Koziarów, Jerzego Wiesława Stasiaków;
+ Franciszka, Franciszkę i Joannę Białogórskich, Antoninę i Piotra Mosiądź, Bogumiłę i Mariana Rataj, Marię, Piotra, Teklę, Alicję, Mieczysława, Wandę i Kazimierza Koprowskich, Bogumiłę, Jarosława i Czesława Stachowiak, Teresę i Stanisława Kępa, Irenę, Piotra, Antoniego i Kazimierza Wiktorowskich;
+ Antoniego, Mariannę, Helenę, Czesława i Teresę Daszutów, Julię, Edmunda i Janusza Sławińskich
+ Bartosza Pisarskiego
+ Annę i Bolesława Matysiaków, Józefę i Franciszka Czech, Henryka Wolskiego;
+ Annę Kaflik, Katarzynę Witczak, Mariannę i Jana Chojeckich;
+ Wacławę, Józefa, Wiesławę, Ryszarda i zm. z rodziny Jagiełłów i Stasiaków, Zofie i Stanisława, zm. z rodziny Kostanków i Cukrów, zm. z rodziny Janeczków;
+ Andrzeja Reszka z rodzicami;
+ Andrzeja Cukierta z rodzicami i teściami, zm. z rodziny Cukiertów i Zająców, Ks. Kazimierza Fiksa; Krzysztofa i Zbigniewa Galów;
+ Halinę Buda, Leszka Rogala;
+ Teresę i Tadeusza Skóra;
+ Stanisławę i Stanisława Niezgoda z rodzicami, Wiesława Starostę z rodzicami, Wojciecha i Stanisława Szustakowskich;
+ Zofię Bednarek, Franciszka, Zbigniewa, Józefa i Zofię Walosik;
+ Jana i Wandę Rochala;
+ Stanisława Kubiaka i Mariannę Grzelak;
+ Kazimierza, Zenona i Anielę Dymowskich, Józefę Bernacik;
+ Jana i Halinę Wasiak, Romualda Niewiadomskiego;
+ Janinę, Mariannę i Henryka Rdes, Zofię i Apolinarego Nowickich, Wacławę Chojecką;
+ Łukasza Rogulskiego, Stanisława Zbiros, Władysławę i Józefa Kaźmierczaka; Stanisława Kaźmierczaka
+ Mariannę i Henryka Kajtaniaków i zm. z rodz. Kajtaniaków i Kiljanów;
+ Stefana i Antoninę Misztal, Antoniego i Marię Smętkowskich, Jana i Genowefę Misztal, Józefa i Mariannę Lewandowskich, Władysława i Mariannę Woźniak;
+ Andżelikę, Marka i zm. z rodz. Ryszkowskich, Józefa Kaczyka, Ewę Wochniak;
 + Józefa, Leokadię, Mariana, Mateusza i Mariannę Rochalów, Antoniego, Zofię, Annę, Stanisława i Mariana Golec, Janinę Zalewską, Kazimierza Rutkowskiego, Wojciecha Bilskiego;
+ Stanisława i Zofię Skrobek, Roberta Zdziechowicza;
+ Krystynę Maciejewską z rodzicami i teściami;
+ Kazimierza Lasotę z rodzicami, Stanisława Kowalczyka z rodzicami, Jana Małojca;
+ Jana, Krystynę, Mieczysława i Klaudię Szyszkowskich, Halinę i Stefana oraz dziadków Cukiertów, Barbarę, Kazimierza i Józefa Grochal;
+ Bogusława i Witolda Marcinkowskich; Adelę, Władysława, Antoninę i Janusza Bajan;
+ Stefanię, Stanisława i Grzegorza Nogę, Mariannę Nowaczyk;
+ Ryszarda Góraja, Władysławę i Jana Lechowskich;
+ Janinę, Józefa i Stanisława Podsiadłych, Alicję i Mirosława Zawadzkich, Irenę i Kazimierza Popińskich;
+ Rozalię, Franciszka, Stefana, Artura, dziadków Dwurników i Kaczubów, teściów Łaskich,
+ Juliannę i Piotra Babis, Irenę i Henryka Poznańskich;
+ Janusza Szczuka i Kazimierza Misztala;
+ Agnieszkę Godlewską, rodzinę Stawińskich, rodziców Kruków i Śliwków;
+ Ewę i Tadeusza Zimeckich i Agatkę, Teresę i Henryka Okraszewskich;

 

I wszystkich zmarłych polecanych we Mszy Świętej Listopadowej…
Wieczyny odpoczynek racz im dać Panie…


PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK


Bożemu Miłosierdziu polecajmy naszych zmarłych:


+ Marię i Henryka Rodzik;
+ Franciszka, Janinę, Juliana, Andrzeja i Mariana Nowak;
+ Edwarda Zarębę;
+ Teresę, Piotra i Janusza Jasnowskich, Genowefę i Wacława Blando;
+ Mariannę, Władysława i Kazimierza Czekalskich;
+ Edmunda i Alinę Karwańskiego;
+ Henryka Majchrzyka z rodzicami, Stanisławę Smolarek z mężem i synem;
+ siostry i braci ze wspólnoty Królowej Pokoju, Kazimierza Sowik i rodziców, Władysławę i Stanisława Michalak i rodziców;
+ zm. z rodz. z Ukrainy;
+ Jarosława, Mariannę i Franciszka Woszczyk
+ Stanisława, Jana, Jadwigę i  Józefa  Kaźmierczaków
+ Helenę, Stanisława, Tadeusza, Ryszarda, Grzegorza i Jacka Bernatów, dziadków Bernatów i Borkowskich
+ Jerzego Kaźmierczaka
+ Stanisławę, Juliusza i Bogdana Antosik, Jadwigę Kramarz, Stanisławę i Władysława Pasik, Edwarda Rzepeckiego
+ Karolinę i Mariana Kruk, Krystynę i Stefana Gawrońskich, Helenę, Adolfa i Alicję Trzeciak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Stanisława (m) Koper, Mariannę, Wincentego i Szymona Maciejewskich
+ Wincentego i Kazimierę Kantorek, Irenę, Antoniego i Zbigniewa Szczawińskich, Danielę i Bronisławę Woźniakowskie, Stanisławę (k) i Mariana Szostek, Janinę i Ireneusza Broniarz, Kazimierę, Tomasza i Jana Sawickich
+ Halinę i Zofię Szymczyk, Lucynę Banaszek
+ Jadwigę i Romana Wawrzyniaków
+ Leokadię i Antoniego Szadkowskich, Genowefę i Wojciecha GOŁUCH
+ Martynę Niezabitowską, Helenę i Wacława Ciesielskich, Wiesławę (k)  i Henryka Kołodziejczyk, Dziadków Czechów i Ciesielskich, Janinę i Franciszka (m) Fiuczek, Stefana Matysiaka i dusze w czyśćcu cierpiące
+ Stanisławę, Rajmunda i Janusza Skrętowskich, dziadków Królaków i Skrętowskich, Wiktorię i Józefa Krawczyk z synami, Mariannę Kłos
+ Władysława Cendrowicza, dziadków Cendrowiczów i Biskupskich, Huberta Dziedzic
+ Grażynę, Stanisława i Helenę  Marciniak; Józefa, Mariannę i Ryszarda Piekarek
+ Barbarę, Mariana, Władysława Kopczyńskich, Lucynę, Józefa Polańskich, Mariannę, Karola, Antoniego Gawlików, Jana Kwaśniaka, Alicję Jaworską – Bejda
+ S. Dominikę Pawlik, S. Patrycję Kłusek, S. Janinę Mateusiak, S. Katarzynę Rzymowską, zmarłe Siostry Nazaretanki
+ z rodz. Kalinowskich, Olszewskich, Kowalkowskich, Pardów, Jeżewskich
 + Alfredę Zaguła, Kazimierę, Genowefę, Wandę, Władysława, Konrada, zmarłych z rodziny Tomczyków i Zagułów
+ Barbarę i Ireneusza Leszczyńskich, dziadków Leszczyńskich i Ślązaków, Jerzego, Andrzeja, Lenę, Irenę i Jana
+ Mariannę, Wacława, Tadeusza i zm. z rodz. Jóźwików, Białowąsów i Jabłońskich
+ Leokadię i zm. z rodz. Stasiewiczów, Brockich, Wiosnów, Łopatków , Rokickich, Kowalczyków, Janeczków, Annę i zm z rodz. Adamskich i Koczywąsów
+ Józefa (m) Banaszek z wnuczkiem
+ Adama i  Krzysztofa Łęczyckich; Bronisławę (k) i Henryka Kwiatos z rodzicami, Krystynę i Jana Kwiatos, Stanisława (m) Sobkiewicza z rodzicami, Marcina Czecha, Zofię i Feliksa (m) Tracz z rodzicami
+ Feliksę (k), Tomasza i Wacława Gromnickich, Stanisławę i Jana Janowskich
+ z rodziny Kruków, Grzymkiewiczów i Czapników
+ Antoniego i Mariannę Drewniaków z dziećmi
+ Aleksandra i Helenę Kocików z dziećmi
+ Zofię Misztal, Janinę i Edwarda Romaldowskich
+ Helenę, Kazimierza, Alojzego i Szczepana Szumieł
+ Halinę, Tadeusza i Marka Skarżyńskich
+ z rodziny Strumidłów i Zacharskich
+ Krystynę, Kazimierza, Elżbietę i Sławomira Caban
+ Ks. Kanonika Kazimierza Kurackiego, Ks. Prałata Mieczysława Iwanickiego
+ Ludwikę Sosnowską, Teresę Woźniak, Barbarę Kwaśniewską
+ Genowefę i Józefa Pełka, Zofię i Stefana Mordaków
+ Sebastiana, Stanisławę i Jana Sej, Stefanię i Jana Samel, Stanisławę Janeczek
+ Sylwestra Wasilewskiego, Reginę Śnieć, Stanisława Kuchtę, Mariannę i Kazimierza Kacprzaków
+ Honoratę Zagajewską
+ Zdzisława Szpakiewicz
+ Marcina i Piotra Kobus
+ Karola Michalika i jego rodziców, Kazimierza i Irenę Blando
+ z rodziny Stachniaków, Kokosińskich i Kowalskich
+ Zbigniewa Korolczuka
+ Władysława i  Stanisławę Wolskich, Andrzeja Walasa
+ Mariannę Kobós, Mariannę, Wawrzyńca, Stefana i Stefanię Krakowiaków, Mariannę i Władysława Kaczmarskich
+ Małgorzatę i Antoniego Stanisławczyk
+ Marka Stańczyka
+ Czesława i Krystynę Słomka, Krzysztofa Słomka
+ Eugeniusza, Helenę i Jana Jastrzębskich, Janinę i Tadeusza Baranowskich
+ Jana, Marię, Tadeusza i Marię Kucharskich, Andrzeja i Anielę Wójcik, Alicję Stanik, Irenę i Kazimierza Weber, Stanisława i Celinę Bąk, Józefa i Jadwigę Czarkowskich
+ Stanisława Malarowicza, Stefanię, Feliksa i Mariannę Pęzik
+ Stanisława (m) Zimę, Krystynę i Stanisława Golizdów
+ Zofię i Władysława Ambrozik i ich rodziców, Błażejewskich i ich rodziców, Zofię Woźniak  z rodziną
+ Władysława (m) Szcześniaka, rodziców Góreckich i Szcześniaków z dziećmi i wnuczkami, Marcina Chryszkiewicza, Mariana Misztal
+ Stanisławę i Stanisława Markowicz i zm z rodz. Markowiczów i Kępów,
+ Ojca Józefa Markowicza
+ Feliksa Jareckiego i zm. z rodz. Jareckich i Gruchałów, Bożenę Łunkiewicz i
za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Juliannę, Władysława, Józefę (k) i Józefa (m) Babis i zm z rodz. Babisów,
Szymborków i Grudów
+ Marię, Jana Antoninę i Józefa Arcimowicz, Mariannę Gacparską, Mariannę i
Józefa Bińkowskich, Józefę i Jana Słomków
+ Genowefę i Henryka i zm. z rodz. Nowakowskich
+ Mariannę i Jana Karp, Tadeusza i Marię Karp, zm. z rodz. Karpów i Borków,
+ Ks. Stefana Milewskiego
+ rodziców Józefa i Michalinę Dominiaków oraz siostrę Józefę
+ rodziców Jana i Stanisławę Rzeźnickich oraz rodzeństwo

 

I wszystkich zmarłych polecanych we Mszy Świętej Listopadowej…
Wieczyny odpoczynek racz im dać Panie…

 


WTOREK I SOBOTA


Polecajmy Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych:


+ Reginę, Józefa, Kazimierza, Zenona, Feliksa i Antoninę Kmieciak, Mariannę, Mariana, Józefa, Helenę, Marię i Antoniego Malesa, Anielę i Józefa Zając, Zenobię i Antoniego Górskich, Kazimierza Świąder, Klarę Starczowską, Józefa Janowskiego, Stanisława Głowackiego, Małgorzatę Kasperską – Pawlak, dusze w czyśćcu cierpiące
+ Ks. Mieczysława Iwanickiego, Ks. Edwarda Nastałek, O. Józefa Makrowicza, Ks. Wacława Zienkowskiego, Ks. Wacława Banaszkiewicza, Ks. Ludwika Jóźwika, Ks. TomislawaIwanczyć, Ks. Bpa Józefa Zawitkowskiego, papieża Benedykta XVI
+ Władysławę, Stanisława, Tomasza, Mariannę, Adama LUSĘ, Juliannę Augustyniak, Mieczysława Łajszczaka, Wandę Cieślak, Tadeusza Kryjana, Jana, Mariannę, Stanisława Szymańskich
+ Wacława i Eugenię Żak
+ Halinę, Józefa, Zofię, Mieczysława Golianków, Janinę i Henryka Ptaszków i zmarłych z tych rodzin
+ Antoniego DOMIZA i zm. z rodziny DOMIZÓW, Piotra Sobczyka, Tadeusza DAMIZA, zmarłych z rodziny Zielińskich
+ Zofię i Piotra Łuczyńskich
+ Zofię, Władysława i Stanisława Misztal, Mariannę i Jana Błąkałę
+ Władysławę, Jana Wojtkiewicz, Piotra Skoczka, Teresę, Wacława, Janinę, Jana i Mariana Sitarek, Antoninę i Józefa Wieprzkowicz, Tadeusza Kaźmierczaka, Ryszarda Chańckowskiego
+ Jadwigę i Mirosława Kieszek
+ Krzysztofa Gabryszewskiego, Stanisława i Zofię Meksiak, Lucynę Banaszek
+ Annę Stefańską – Pawlak,  Stanisława Pawlaka, zm. z rodz. Szadkowskich, Pawlaków i Stańczyków
+ z rodziny Walasów, Maciejczyków, Klimków, Niedźwieckich i Galińskich
+ Józefa (m) Ornafę, Józefa i Marka Kocik
+ Stanisława (m) Marciniak
+ Józefa, Józefę, Stanisława Milczarek, Franciszka Rusin, Włodzimierza Kołodziejskiego
+ Jana i Leokadię Sawickich, Stanisława i Stanisławę Pięcek
+ Barbarę, Mariana, Jadwigę, Józefa, Helenę i Jana Szczerba, Sylwestra Piechockiego
+ Jadwigę, Franciszka, Adama Stępniewskich, Helenę Iwańczyk, Rozalię i Stanisława Korczów, Feliksa  Błaziaka
+ Wojciecha Czarneckiego i jego rodziców: Jana i Stanisławę i zmarłych z całej rodziny
+ Ks. Leona Zawadzkiego, Ks. Felicjana Płucińskiego, Ks. Romualda Goliana, Ks. Edmunda Stankiewicza
+ Ewę i Adama Badełek, dziadków Antoniego, Janinę i Mariannę Badełek, Stefanię i Stefana Słodkich i zm z całej rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Artura Janeczka
+ Ewę i Jana Dębskich, Jadwigę Zdziechowską, Zdzisława Pakułę, Katarzynę, Michała i Pawła Szustakowskich
+ Jana, Mariannę, Czesława, Andrzeja Składowskich, dziadków Wawrzyńczaków, teściów Michalaków
+    Janinę, Piotra, Kazimierza Kałmuk, Kazimierza, Tadeusza, Krzysztofa Porczyk, Mariannę Słowikowską, Antoninę, Józefa Szczęsnych.
+    Beatkę Lechowską.
+    Kazimierę i Andrzeja Męcinów oraz Leokadię, Antoniego i Jana Niezgodów.
+    Marię Iwańczyk, zm. z rodziny Chmielewskich, Borkowskich i Łukasików oraz Kobusów.
+    Irenę, Stanisława, Joannę, s. Elżbietę Ziółkowskich.
+    Irenę, Juliana, Piotra i Mirosława Podkańskich.
+    Helenę, Tymoteusza Marciniaków.
+    Wiktorię i Władysława Galach i Stefana Szostka.
+    Stanisławę i Józefa Kacperskich z dziećmi.
+    Mariannę i Witolda Nuszkiewiczów oraz dziedkówNuszkiewiczów.
+    Irenę i Jerzego Całą, Irenę Rybicką.
+    Kazimierza i Elżbietę Jasnowskich.
+    Władysława Kitlińskiego.
+    Leszka Zydla.
+    Włodzimierza Melona, Stefana i Mariannę Pietrucha.
+    Rodziców Adama i Ewę Ciupa, Wiktorię Włodarczyk.
+    Tomasza Jaremka, Zdzisława, Stefanię Sobota, Janinę, Władysława, Marka Jaremków.
+    Marię i Szymona Sworskich i ich rodziców.
+    Janinę Konarską.
+    Aleksandra Wójcika i zmarłych z rodziny Wójcików, Zbigniewa Stefanię i Adolfa Kaszubskich i zm. z rodziny Kaszubskich, Bartosiewiczów, Krześniaków, Dańdów. Wrzosów, Ostrowskich, dusze w czyśćcu cierpiące zm. z rodziny Szczepanowskich i Ostrowskich.
+    Edwarda Trzonka.
+    Alinę Kazimierczak.
+    Leszka Gałaja, Janinę Harnasiewicz, Janinę Misiak, Zofię i Hannę Żyto.
+    Stanisławę, Janinę, Stanisława, Mirosława Szychowskich, Mariannę, Krystynę, Jadwigę, Kazimierza, Zygmunta Wolańskich, Oskara Oleczka.
+    Kazimierę, Aleksandra Skonecznych, Stefanię i Stanisława Woźniaków, Zofię i Franciszka Skonecznych, Helenę i Stefana Piekutów.
+    Mariannę i Wincentego Sobieraj, Zofię Górską.
+    Krystynę i Zygmunta Sitek.
+    Zuzannę, Władysława, Franciszkę, Józefa Rogozów, Bronisławę, Eustachego Malmonów.
+    Tadeusza Chmurę, Katarzynę Klimek.
+    Jadwigę Miksa, Władysława i Janinę Miksa, Feliksa i Mariannę Siedleckich, Józefa Miksę, Stanisława Siedleckiego oraz innych zmarłych z rodziny Siedleckich, Pawlaków, Maciejewskich i Kolas.
+ Zygmunta Jędrzejewskiego z rodzicami i rodzeństwem
+ Eugeniusza Kucharskiego z rodzicami i rodzeństwem
+ Filipinę, Józefa, Mariannę i Ludwika Gacparskich
+ Władysławę i Zygmunta Widulińskich, Zofię Popielską


I wszystkich zmarłych polecanych we Mszy Świętej Listopadowej…
Wieczyny odpoczynek racz im dać Panie…

 

 

 

PROSIMY SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ DANYCH ZMARŁYCH  NA WYPOMINKI 2023/24

 

Na godzinę 8:15

 

Módlmy się za wszystkich zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, księży posługujących w naszej parafii, ks. Mieczysława Iwanickiego, ks. Andrzeja Kamińskiego, zmarłe siostry zakonne, zmarłych z kółek różańcowych i grup parafialnych, organistów i kościelnych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego remontu, żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny podczas wojen jak i walczących o wolność w czasach komunistycznych. Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych. Polecajmy Bożemu miłosierdziu:

Módlmy się za wszystkich zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, księży posługujących w naszej parafii, ks. Mieczysława Iwanickiego, ks. Andrzeja Kamińskiego, zmarłe siostry zakonne, zmarłych z kółek różańcowych i grup parafialnych, organistów i kościelnych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego remontu i Ogrodu Dialogu, żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, podczas wojen jak i walczących o wolność w czasach komunistycznych. Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych. Polecajmy Bożemu miłosierdziu:

+ Henryka Stań, zm. z rodz. Stań i Legenć

+ Zofię Kazimierza Jerzego Stanisławę Antoniego Mariana Zagajewskich, Franciszkę Ignacego Zielińskich, Kazimierza Kazimierę Tomasza Matysiaków;

+ Daniela Zofię Roberta Gębskich;

+ Tadeusza Stracha z rodzicami, Mariannę Sobiecką z mężem i synami;

+ Stefana Stanisławę Żotkiewicz;

+ Felicję Władysława Szmidt, Eugeniusza Skonecznego, Marka Sochę;

+ Janinę Jana Pawłowskich;

+ Genowefę Wojciecha Hebda z rodzeństwem i Kasią;

+ Mariannę Władysława Jadwigę Socha, Zofię Aleksandra Mariana Stefana Wolniewiczów, Zofię Kazimierza Dzikich, Irenę Grabowską, Janinę Henryka Gier;

+ Zofię Józefa Filipczaków z dziećmi;

+ Jana Marcjannę Stefana Piotra Barbarę Piekarków, Mariana Zielińskiego;

+ Stanisława Firka, Teresę Wojciechowską, Mariana Hieronima Nowak;

+ Stanisławę Jana Józefę Tomasza Stanisławę Grzywaczewskich, Annę Czesława Moroz;

+ Krystynę Maciejewską z rodzicami;

+ Jarosława Krystynę Stanisława Golizda, Stanisławę Kazimierza Matysiak;

+ Augustyna Franciszkę Celej, zm. z rodz. Celejów, Widorowskich, Janickich;

+ Stanisławę Stanisława Rodzik, Anielę Bronisławę Brodowskie, Józefę Stanisława Przerwa;

+ Tadeusza Helenę Kopczyńskich, Czesława Marczaka, Bogdana Kamerskiego;

+ Kazimierza Melona z rodzicami, zm. z rodz. Wasilewskich, Mańkowskich;

+ zm. z rodz. Posiadłych, Sawickich;

+ Władysława Pawlikowskiego, Florentynę Stefana Dębowskich;

+ Henryka Stępnia z rodzicami, zm. z rodz. Wiśników;

+ Stanisława Andrzeja Bronisława Genowefę Zofię Jana Rykaczewskich, Helenę Stefana Jana Józefę Porczyków, Jakuba Andrzeja Gowin;

+ Mariannę Józefa Wiśników, Roberta Młynarczyka, Mirosława Jatczaka;

+ Jana Irenę Grzeczyńskich;

+ Stefana Stanisławę Popłońskich, Mieczysława Ornafę;

+ Leszka Gacparskiego, Janinę Jasnowską;

+ Annę Władysława Fadeckich, Zofię Władysława Skonecznych, Michała Tamonia;

+ Andrzeja Winiatorskiego z rodzicami, Tadeusza Gaczkowskiego z rodzicami, Grażynę Zys, Dariusza Helenę Jana Mariana Aleksandrowicz;

+ Aleksandrę Edwarda Marcinkowskich, Marię Marka Bodulskich, Helenę Felszer, Mieczysławę Bernakowską;

+ Genowefę Jana Kamińskich, Leokadię Eugeniusza Kozieł;

+ Antoninę Wojciecha Misztal, Zofię Józefa Kosierkiewicz;

+ Romana Zofię Pietruchowskich, Gabrielę Lange, Władysława Leokadię Żuczkowskich, Stanisława Kraczkowskiego, Marię Stanisława Kabzińskich, Marię Łosiak;

+ Mariana Michalinę Zasiewskich;

+ Józefa Mazura;

+ Józefa Mariannę Miszczaków;

+ Kamila Rafała Cukrowskich, Stefanię Henryka Bednarskich;

+ Arkadiusza Melona;

+ Stanisława Mariannę Szewczyk;

+ Franciszka Fadeckiego, Zygmunta Janinę Emilię Sylwestra Kopczyńskich;

+ Stanisława Krystynę Męcinów, dziadków Klimczaków;

+ Antoniego Kędzierskiego z rodzicami, Michała Ścibiorka;

+ Pawła Strach z rodzicami, Krystynę Franciszka Stachurskich;

+ Stefana Łysakowskiego;

+ Irenę Bolesława Tracz, Marcina Kuś, Annę Olszak;

+ Stanisława Magierę, zm. z rodz. Zielińskich;

+ Mariannę Zygmunta Jacka Zielińskich, Andrzeja Chałupkę;

+ Ewę Edmunda Gąsiorowskich;

+ Helenę Piotra Rochalów;

+ Stanisławę Józefa Klimczaków, Antoninę Jana Zielińskich;

+ Tadeusza Arent, Teresę Piotra Grabskich;

+ Elżbietę Ambroży, Lucynę Badur, Danutę Nagańską;

+ Antoninę i Piotra Mosiądź, Wandę i Kazimierza Koprowskich;

+ Antoniego, Mariannę, Helenę, Czesława i Teresę Daszutów, Julię, Edmunda i Janusza Sławińskich;

+ Mariannę i Antoniego Walasów, Leszka Walasa z rodzicami, Karola i Henryka Łowickich, Annę Piechocińską, Stanisławę Milczarek;

+ Dziadków Cyniaków, Reginę i Antoniego Stępniewskich, Elżbietę i Stanisława, Piotra Skoczka

+ Sabinę i Andrzeja Kacprzak, Apolonię i Wacława Glicner, Mariannę Kośka;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Módlmy się za:

+ Annę Kaflik, Katarzynę Witczak, Mariannę i Jana Chojeckich;

+ Andrzeja Cukierta z rodzicami i teściami, zm. z rodziny Cukiertów i Zająców, Ks. Kazimierza Fiksa; Krzysztofa i Zbigniewa Galów;

+ Barbarę i Mariana Król, Stanisławę i Stefana Iwańskich, Jana i Franciszkę Miros;

+ Józefa Miksę, Janinę, Stanisława i Władysława Wiśników;

+ Jana Muszyńskiego, Roberta Goździka;

+ Lucynę i Mariana Urbaniak, Aleksandra Piotrowskiego z rodzicami, Stefanię i Stanisława Majewskich z rodzicami;

+ Jana, Stanisławę i Jadwigę Chmielewskich;

+ Stanisławę i Stanisława Niezgoda z rodzicami, Wiesława Starostę z rodzicami, Wojciecha i Stanisława Szustakowskich;

+ Mariana, Krystynę, Zygfryda i Mariannę Leszczyńskich, Julię Kieresińską;

+ zm. z rodziny Koziarów, Wiesława i Jerzego Stasiak

+ zm. z rodziny Pszczółkowskich i Kukowskich;

+ Czesława Boguszewskiego i rodziców, Marka Szymczaka i rodziców;

+ Florentynę i Szymona Tomczyńskich, Antoninę i Wacława Czarneckich, Józefa Rutkowskiego, Helenę i Jana Badełek, Janinę i Adama Skibińskich;

+ Stanisławę i Władysława Witek;

+ Stanisława i Stanisławę Reczulskich, Jana Olszaka, Zofię Kacprzyk, Floriana Śmierzchałę;

+ Helenę i Jana Woszczyk, Feliksa Kryjaka;

+ Andrzeja Zakrzewskiego z rodzicami;

+ Kazimierę, Adama, Helenę, Jana i Zofię Popłońskich, Helenę i Józefa Romanowskich;

+ Jana i Halinę Wasiak, Romualda Niewiadomskiego;

+ Zofię i Zdzisława Zdrojewskich, zm. z rodz. Zdrojewskich i Pichlaków, Antoninę i Jana Sobol, zm. z rodz. Sobol i Rochmińskich, Janinę i Antoniego Mirowskich, zm. z rodz. Mirowskich i Dziubów;

+ Józefa, Annę i Franciszka Chylak, Zofię i Lucjana Antosiak, Janinę, Aleksandra i Mariana Filipczak;

+ Tadeusza Gasińskiego i jego rodziców, Romualda Ciechalskiego, Aleksandra Piotrowskiego;

+ Janinę, Mariannę i Henryka Rdes i zm. z rodz., Zofię i Apolinarego Nowickich, Lucynę, Jana, Mariannę i Antoniego Majcher i zm. z rodz., Wacławę Chojecką, Ks. prałata Mieczysława Iwanickiego;

+ Łukasza Rogulskiego, Stanisława Zbiros, Władysławę i Józefa, Stanisława Kaźmierczaka;

+ Mariannę i Henryka Kajtaniaków i zm. z rodz. Kajtaniaków i Kiljanów;

+ Szczepana, Stanisławę i Stanisława Klimek, Stanisława, Zofię i Edwarda Rzepeckich, Stanisława Gałkowskich, Teresę i Władysława Miko;

+ Adama i Stanisławę, Jana i Helenę Cała, Włodzimierza Markowicza, Stanisławę Kosmyk;

+ Irenę, Kazimierza, Władysławę, Wawrzyńca, Grażynę i Władysława Aleksandrowicz, Zofię, Henryka i Wojciecha Knap;

+ Tadeusza, Teresę, Andrzeja i Piotra Misztal;

+ Zofię, Antoniego, Pelagię, Kazimierza i Janinę Podwysockich;

+ Zdzisława Walczaka, Józefę i Jana Jasnowskich;

+ Stanisława i Zofię Skrobek, Roberta Zdziechowicza;

+ Stanisława Łazowskiego;

+ Marcjannę i Józefa Szostek;

+ Stefanię, Stanisława i Grzegorza Nogę, Mariannę Nowaczyk;

+ Rozalię, Franciszka, Stefana, Artura, dziadków Dwurników i Kaczubów, teściów Łaskich,

+ Alinę, Stanisława, Mariannę i Walentego Kęskich, Mieczysława i Genowefę Zagajewskich, Halinę Socha, Włodzimierza Wróblewskiego, Stanisławę Wilińską, Józefa, Czesława i Stanisława Trzmiel, Jana Sobieckiego i dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Szczepana, Pelagię i Józefę Soból;

+ Antoniego Wesołowskiego;

+ Józefa Florka, Józefę Szymańską, Zofię i Józefa Dobrowolskich;

+ Jana, Annę i Mariana Walas;

+ Józefę i Józefa Skorupińskich, Jana, Stanisławę i Adama Skrobiszów, Helenę Owczarską;

+ Zm. z rodz. Eknerów i Kaczmarków;

+ Józefa Gaczkowskiego z rodzicami, Jana i Helenę Michniewskich, dziadków Podlasków;

+ Andrzeja i Stefana Kobyłeckich;

+ Janinę i Kazimierza Stankiewicz;

+ Jana Frendenberga i rodziców;

+ Stanisławę i Władysława Męcina;

+ Jana Sucheckiego i Marię, Henryka Grzywaczewskiego;

+ Wandę i Jana Paradów, Zbigniewa Oderskiego;

+ Józefa Królak;

+ Antoniego, Mariannę i Henryka Kobyłeckich

+ Jana Pulkowskiego

+ Jerzego, Genowefę, Jana Kamińskich, Janinę i Wacława Nowickich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Módlmy się za:

+ Jarosława, Mariannę i Franciszka Woszczyk

+ Stanisława, Jana, Jadwigę i Józefa Kaźmierczaków

+ Mariana Waluchowskiego

+ Stanisławę, Juliusza i Bogdana Antosik,

+ Jadwigę Kramarz

+ Stanisława (m), Józefa i Janinę Guzków, Jana i Mariannę Gapys,

+ Stanisławę Brodowską, Zofię Rogacką

+ Jerzego Kaźmierczaka

+ Karolinę i Mariana Kruk, Krystynę i Stefana Gawrońskich, Helenę, Adolfa i Alicję Trzeciak i za dusze w czyśćcu cierpiące

+ Halinę Gorzką

+ Halinę Szymczyk

+ Stanisława Sawickiego i zm. z rodziny Sawickich i Męcinów

+ Stanisławę (k), Michalinę i Jana Janowskich, Stefana Mazura

+ Władysława Kopczyńskiego, Jana i Marię Kuk

+ Janinę i Feliksa (m) Stańczyk

+ Leokadię i Antoniego Szadkowskich z rodzicami, Genowefę i Wojciecha GOŁUCH z rodzicami

+ Romana Nowackiego

+ Stanisława (m), Genowefę, Stanisława (m) Kielak,

+ Adama i Mariannę Skóra

+ Henrykę i Józefa Kucharskich, Halinę Nagórka

+ Janinę i Józefa Budziejewskich z córkami, Tadeusza Brodowskiego, Dominika Szymańskiego

+ Władysławę, Tadeusza i Kazimierza Nagórków

+ Grażynę, Helenę i Stanisława Marciniaków; Józefa, Ryszarda i Mariannę Piekarek

+ Franciszka (m), Annę, Stanisława, Julię i Wojciecha Warulików

+ Annę i Władysława Lechowskich z rodzicami z obu stron

+ Jerzego, Jagodę, Genowefę Lechowskich, Andrzeja i Zofię Porczyk,

+ Władysława Skorupińskiego

+ Tadeusza Pietrzyka, Marię Przyborek z mężem i dzieckiem,

+ Janinę i Kazimierza Pietrzyk z rodzicami z obu stron, Irenę Kuba z mężem i dzieckiem

+ Janinę Wójcik z mężem; Sławomira Wieteskę z tatą: Jadwigę Mazurek z mężem i dzieckiem

+ Marię Pacholczyk z mężem i dzieckiem

+ Marię i Józefa Tempków; Janinę, Władysława i Mieczysława Jaworskich;

+ Jerzego Krasińskiego

+ Barbarę, Mariana, Władysława, Bronisława (m) i Władysława Kopczyńskich, dziadków Polańskich, dziadków Kopczyńskich

+ Karola, Mariannę i Antoniego Gawlików, Jana Kwaśniaka

+ S. Dominikę Pawlik, S. Patrycję Kłusek, S. Janinę Mateusiak, S. Katarzynę Rzymowską, zmarłe Siostry Nazaretanki

+ z rodz. Kalinowskich, Olszewskich, Kowalkowskich, Pardów, Jeżewskich

+ Alfredę Zaguła, Kazimierę, Genowefę, Wandę, Władysława, Konrada, zmarłych z rodziny Tomczyków i Zagułów

+ Barbarę i Ireneusza Leszczyńskich, dziadków Leszczyńskich i Ślązaków, Jerzego, Andrzeja, Lenę, Irenę i Jana

+ Mariannę, Wacława, Tadeusza i zm. z rodz. Jóźwików, Białowąsów i Jabłońskich

+ Leokadię i zm. z rodz. Stasiewiczów, Brockich, Wiosnów, Łopatków, Rokickich, Kowalczyków, Janeczków, Annę i zm z rodz. Adamskich i Koczywąsów

+ Kazimierza Janeczek i Mariannę Leczkowską

+ Adama i Krzysztofa Łęczyckich, Bronisławę (k) i Henryka Kwiatos z rodzicami; Stanisława Sobkiewicza z rodzicami, Marcina Czecha; Zofię i Feliksa Tracz z rodzicami

+ Macieja oraz zmarłych z rodzin Kawałków i Strzelczaków

+ Józefa (m) Banaszek z wnuczkiem,

+ z rodz. Świderskich i Marciniaków

+ Feliksę (k), Tomasza i Wacława Gromnickich; Kazimierę, Czesława i Mariana Janowskich; Zofię i Jana Sosińskich

+ Kazimierza Janeczek i Mariannę Leczkowską

+ Mariana Kucharskiego, Władysława (m) Borsa

+ Tadeusza, Antoniego, Stanisławę Kacprzaków; Helenę i Władysława Pietrzak

+ Zofię i Władysława Wieprzkowicz; Feliksę Stanik, Władysławę Tamoń

+ Joannę Stankiewicz, Franciszkę i Kazimierza Kowalczyków z rodzicami, Jadwigę i Stanisława Waluchowskich z rodzicami

+ Władysławę (k), Józefa i Wiktora Sekreckich, Mariana Motylewskiego, dziadków Ciesielskich i Sekreckich

+ Zofię Misztal z rodzicami, Helenę i Henryka Jarkiewicz, Barbarę i Włodzimierza Popłońskich, Feliksa Zakrzewskiego z rodzicami, Eugenię Urbańską, Juliana Szadkowskiego

+ Edmunda, Zofię i Władysława Bryszewskich, Stanisława Pawlaka

+ Jana Antosika z rodzicami, Janinę i Jana Stępniewskich i zm. z rodz. Stępniewskich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Ja Jestem Zmartwychwstanie i Życie, kto we Mnie wierzy nie umrze na wieki a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Módlmy się za:

+ Ryszarda (m) Góraj

+ Urszulę Miazga

+ Jana, Wandę i Jana Woźniaków, Marię i Stefana Lechowskich,

+ Stanisławę Kowalską, Beatę Piechotę

+ Sylwestra Wasilewskiego, Reginę Śnieć, Mariannę i Kazimierza Kacprzaków

+ Jana i Annę Matysiak, Helenę, Stanisława, Henryka Król, Ks. Stanisława Robaka, Mariannę Ładyńską

+ Zbigniewa Korolczuka

+ Jana Kucharskiego

+ Czesława i Krystynę, Krzysztofa Słomka

+ Jana, Marię, Tadeusza i Marię Kucharskich, Andrzeja i Anielę Wójcik, Alicję Stanik, Irenę i Kazimierza Weber, Stanisława i Celinę Bąk, Józefa i Jadwigę Czarkowskich

+ Mieczysława Zagajewskiego i jego rodziców Piotra i Genowefę, brata Ryszarda i siostrę Halinę Socha

+ Marię i Stanisława Palczewskich i ich rodziców Annę i Józefa, Mariannę, Jakuba i Władysława Budek, Józefa Pacholczyka, Alinę i Stanisława Kęskich

+ Czesława Niewolskiego

+ Stanisława Malarowicza, Stefanię, Feliksa i Mariannę Pęzik, Józefa Peryta

+ Stanisława (m) Zimę

+ Krystynę i Stanisława Golizdów

+ Zofię i Władysława Ambrozik i ich rodziców, Błażejewskich i ich rodziców, Zofię Woźniak z rodziną

+ Władysława Szcześniaka

+ Mariannę, Stanisława i Jana Szymańskich

+ Władysławę, Stanisława, Tomasza, Mariannę i Adama LUSĘ, Juliannę Augustyniak, Mieczysława Łajszczaka, Wandę Cieślak, Tadeusza Kryjana

+ Janinę i Henryka Ptaszek, Halinę, Józefa, Zofię, Mieczysława Golianków oraz zmarłych z tych rodzin

+ Janinę, Franciszka i Mieczysława Zięba, Józefa Kochan, Weronikę i Stanisława Synowiec

+ Stanisławę (k), Antoniego i Wiesława Walczak

+ Annę i Józefa Słomińskich

+ Mariannę i Tadeusza Tabaczyńskich

+ Stanisława (m) Dudek, Janinę i Mariana Walczaków

+ Władysławę, Jana Wojtkiewicz, Piotra Skoczka, Teresę, Wacława, Janinę, Jana i Mariana Sitarek, Antoninę i Józefa Wieprzkowicz, Tadeusza Kaźmierczaka, Ryszarda Chańckowskiego

+ Eugeniusza i Stanisława Bluszcz z rodzicami, Mariannę i Feliksa Woźniaków z rodzicami

+ Jadwigę, Mirosława i Kazimierza Kieszek, Stanisławę, Władysława, Józefę i Stanisława Wojtasik, Stanisława Domańskiego

+ z rodziny Walasów, Maciejczaków, Klimków, Niedźwieckich i Galińskich

+ Stanisława (m) Marciniak

+ Józefa (m) Ornafę

+ Leszka Wichrowskiego

+ Marię, Romana i Henryka Czech

+ Marcjannę, Marcina, Kazimierza i Tadeusza Kuchta, Marię Garbowską, Stanisława (m) , Jadwigę i Jerzego KUBA

+ Marię, Jana, Antoninę i Józefa Arcimowicz, Mariannę Gacparską, Mariannę i Józefa Bińkowskich, Józefę (k) i Jana Słomków

+ Helenę, Aleksandra, Zofię i Antoniego Szadkowskich, Halinę Kobierską, Józefę (k) i Michała Motylewskich, Leokadię i Stanisława (m) Bajon

+ Mariannę i Jana Karp, Tadeusza i Marię Karp, zm. z rodz. Karpów i Borków,

+ Ks. Stefana Milewskiego

+ Bronisławę (k) i Stefana Mirowskich

+ Sławomira Kaźmierczaka

+ Stanisława Kitlińskiego

+ Jolantę Chojnacką i Jerzego Grzeczyńskiego z rodzicami

+ Mariana Redlickiego

+ Janinę Tracz, Stanisława (m) i Mariana ADRIAN, zm. z rodz. ADRIANÓW i Woźniaków

+ Magdalenę i Andrzeja Pietrzaków, Władysławę (k) i Ryszarda Szymańskich

+ Adama i Ewę Ciupa, dziadków Piątkowskich i Ciupów, Feliksa i Jadwigę Piątkowskich, Mariana, Wiktorię Włodarczyków.

+ Tadeusza Chmurę, Marię i Tadeusza Iwańskich, Wacławę Michalską, Katarzynę Klimek.

+ Rodziców Zuzannę i Władysława Rogozów, rodziców Bronisławę i Eustachego Malmonów, wujków i ciocie z rodziny Rogozów i Szewczyków.

+ Kazimierę i Aleksandra Skonecznych, Stefanię i Stanisława Woźniak, Zofię i Franciszka Skonecznych.

+ Mariannę i Wincentego Sobieraj.

+ Jana i Eleonorę Melon i zmarłych z rodziny Melonów i Kobusów.

+ Rodziców Jana i Stanisławę Kosek, Stefanię i Henryka oraz Tadeusza i Andrzeja Ładyńskich, Krystynę i Tadeusza Wasilewskich.

+ Jana Jadwigę Pewniak i ich rodziców. Stefana, Helenę Ośródka i ich rodziców.

+ Dariusza Ochlika z rodzicami: Genowefą i Stanisławem.

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Bogu, który był, który jest i który przychodzi polecajmy naszych zmarłych. Módlmy się za:

+ Zm z rodziny Grabałowskich, Wesołowskich, Podkańskich, Gałdowskich.

+ Helenę i Stanisława Romaldowskich

+ Rodzinę Kluszczyńskich i rodzinę Zielińskich.

+ Mariannę i Henryka Domiza.

+ Marię Iwańczyk, zm. z rodziny Milewskich, Kobus, Łukasików i Borkowskich.

+ Irenę, Stanisława, Joannę s. Elżbietę Ziółkowskich.

+ Irenę i Juliana, Piotra i Mirosława Podkańskich.

+ Dziadków Magierów, Walendowskich i Barbarę Magiera.

+ Jana i Aleksandrę Michalaków z rodziną.

+ Stanisława i Janinę Lewandowskich oraz syna Dariusza.

+ Wiktorię i Władysława Galach, Stefana Szostka.

+ Helenę i Karola Krajewskich.

+ Zdzisława, Helenę, Wacława Mińszczaków, Genowefę i Czesława Kozera.

+ Władysławę i Jana Skrobisz, Jadwigę i Władysława Staczewskich oraz Teresę Sekrecką i dziadków Gromnickich.

+ Jana Kozłowskiego, Piotra i Stefanię Chylak, Stanisławę Oręziak.

+ Marię, Danutę i Tadeusza Gajewskich, Tadeusza Sobola, Zofię i Czesława Popławskich.

+ Józefę i Stanisława, Jana Kowalskich, Zofię Ciok, Stanisławę, Władysława Rogalów, Helenę, Władysława Grzywaczewskich.

+ Edwarda, Mariannę i Stanisława Królik i zm. z rodziny Kwiatkowskich.

+ Jadwigę i Józefa Segreckich, Małgorzatę Staszewską.

+ Andrzeja, Jana i Amelię Chojeckich.

+ Janinę Antoniego Dominiak, Kazimierza Urbańskiego.

+ Henryka, Józefę i Józefa Tuka. Józefa i Marcjannę syna Jana Kobyłeckich, dziadków Tuków i Wójcików.

+ Zenobię i Ludwika Walendziaków oraz rodziców Helenę i Stanisława Misztalów.

+ Grzegorza, Henrykę, Zygmunta Klimaszewskich.

+ Włodzimierza Melona, Anielę, Stanisława Andrzeja, Stefana, Mariannę Pietrucha.

+ Józefę Stępniak i Stanisława Młynarczyka.

+ Zofię, Władysława Jagiełło, Tadeusza i Krystynę Plichta, Annę Gierach i Mariana Klębę.

+ Mariannę Bąk, Józefę, Zygmunta i Henryka, Żurawka, Zdzisława Łopatkę oraz zm. z rodziny.

+ Aleksandra, Feliksa, Annę Gasińskich, Jana, Mariana, Natalię Piątkowskich.

+ Jana i Stanisławę, Stanisławę Strzeleckich, Tomasza i Zofię Kawczyńskich, Wacława i Zofię Walczaków i ich dzieci.

+ Mariana, Władysławę Woźniak, Józefa i Helenę Grzywka.

+ Irenę i Stanisława Nowak.

+ Annę i Władysława Grzyb oraz Jana Więcławka.

+ Księdza Mieczysława Iwanickiego, Jana Szczepańskiego, Anielę, Władysława, Longina, Janinę i Roberta Szczepańskich, Klemensa Czajke.

+ Stanisławę i Jana Grzywaczewskich, Mariannę Chojecką, Helenę i Jana Marciniaków.

+ Christinę Kowalski-Woźniak, Józefa i Kazimierza Woźniaków, Janinę i Jana Michalaków.

+ Celinę i Ignacego Wojakowskich.

+ Natalię i Michała Solarek.

+ Krystynę i Jerzego Skonecznych

+ Roberta Niewolę i zm. z rodziny Melonów, Seroczyńskich i Niewolów.

+ Jadwigę, Tadeusza Lewandowskich zm. z rodziny Frankowskich i Lewandowskich, Jadwigę i Józefa, Janinę Sowik zm. z rodziny Sowików i Jędrasów.

+ Rodzinę Giezków i Guzel Helenę oraz Zdzisława i Ewę Siemoniaków.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz wszystkich naszych bliskich zmarłych.

Zdrowaś Maryjo…

 

Módlmy się:

Boże, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, † prosimy Cię, abyś za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

Na godzinę 12:30
 

Módlmy się za wszystkich zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, księży posługujących w naszej parafii, ks. Mieczysława Iwanickiego, Ks. Andrzeja Kamińskiego, zmarłe siostry zakonne, zmarłych z kółek różańcowych i grup parafialnych, organistów i kościelnych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego remontu, żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny podczas wojen jak i walczących o wolność w czasach komunistycznych.

Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych. Polecajmy Bożemu miłosierdziu:

 

+ Henryka Stań, zm. z rodz. Stań i Legenć;

+ Jadwigę Marka Fastyn;

+ Adama Ewę Mariannę Antoniego Aleksandra Ciupa, Stanisława Stańczaka, Eugeniusza Wiktora Galińskich;

+ Mariannę Kazimierza Miszczak, Genowefę Jana Michalskich, Annę Jerzego Marka Lewy, Mariannę Wyderka, Romana Lecha Artura Sadowskich;

+ Jolantę Szcześniak, Janinę Stanisława Kochowskich, Bronisławę Antoniego Kłak, Konstantego Waldemara Kwiecień;

+ Zofię Mariana Zofię Stefana Kaźmierczaków z rodzicami, Antoniego Mariannę Józefa Chybowskich z rodzicami;

+ Jana Mariannę Nagórskich, Kazimierza Wójcika, Józefa Stanisławę Dominiak;

+ Stanisławę Michała Henryka Władysława Władysławę Sawickich;

+ Helenę Józefa Nagórka, Jana Kazimierę Jana Koper;

+ Krystynę Tadeusza Aptapskich, Stanisławę Stefana Ciupa, Władysława Ryszarda Frankiewicz, Juliusza Agnieszkę Kowalskich;

+ Eugeniusza Helenę Świderskich, Bronisława Genowefę Janiszewskich;

+ Zofię Kołaczkowską, Rajmunda Wolskiego;

+ Jana Genowefę, zm. z rodz. Motylewskich;

+ Antoninę Józefa Strugałów, Józefę Stanisława Pałyska, Jadwigę Franciszka Płucienników, Celinę Piotra Wardalów, Annę Mariana Sieradzkich, Halinę Mariana Wróblów, Edytę Gawenda;

+ Olka Dziąg, Damiana Lesiaka z dziadkami;

+ Sabinę Jana Grochowskich, Jana Irenę Rosa, Józefa Zofię Stolarczyk, Jana Janinę Wojdal;

+ Jana Kaczmarka, Mirosława Antosiaka;

+ Tadeusza Przedborskiego, zm. z rodz. Przedborskich;

+ Jana Antoninę Stanisława Sochów z rodzicami, Tomasza Damaza, Annę Pocentek, Barbarę Włodzimierza Krystynę Jana Popłońskich z rodzicami;

+ Irenę Tadeusza Feliksa Franciszkę Nowaków z pradziadkami;

+ Stefana Marchwińskiego z rodzicami;

+ Krzysztofa Cholewińskiego, Edwarda Genowefę Mirosława Wiesława Mantorskich;

+ Leokadię Władysława Edwarda Bednarków, Grażynę Sobczyk, Marię Dyśko;

+ zm. z rodz. Ciechalskich, Klimczaków, Gajewskich;

+ Kazimierza Misztala;

+ Helenę Juliana Dziedziców z rodzicami;

+ Mariannę Stanisława Rzeźnickich, zm. z rodz. Dziągów;

+ Jarosława Ryszarda Koprowskich, Janinę Stanisława Detkowskich;

+ Salomeę Teofila Paczkowskich, Annę Stanisława Władysława Wilskich;

+ Pawła Pawlaka, Genowefę Aleksandra Gruntowskich, Jerzego Ignacego Sputowskich, Jadwigę Piotra Andrzeja Pietrusińskich, Józefa Marka Barbarę Mirosława Lewandowskich;

+ Helenę Władysława Oszajca, Halinę Władysława Srebrzyńskich, Stanisławę Klimczak;

+ Józefę Stefana Kania;

+ Aleksandrę Papis;

+ Władysławę Mariana Sypułów, Jolantę Łuczyńską, Antoninę Zenona Zofię Fadeckich, Martę Zbigniewa Dariusza Henryka Rzeczników, Jacka Nowakowskiego;

+ Jarosława Grada, Kazimierza Józefę Goleń;

+ Halinę Władysława Łazowskich, Weronikę Stanisława Zdziechowskich;

+ Mirosława Franciszkę Antoniego Redlickich, Elżbietę Staszewską, Mariannę Jana Bluszcz, Elżbietę Sypułę;

+ Jarosława, Eugenię Stanisława Kępów, Stanisławę Stanisława Markowiczów, Jana Stanisławę Redlickich, Adama Czesławę Kot;

+ Karola Nowackiego, Mariannę Władysława Świdrów;

+ Kazimierza Jana Mariannę Sucheckich;

+ Genowefę Mariana Jerzego Gąsiorowskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Módlmy się za:

+ Emilię Jana Józefa Katarzynę Aleksandra Piotra Urszulę Danutę Sobotników, Bazylię Józefa Władysława Adolfa Heczków, Zygmunta Brojaka, Albina Bobra, Jadwigę Romana Wawrzyniaków;

+ Bronisławę Kazimierza Nowaków, Bożenę Sobczyk;

+ zm. z rodz. Sobczyków, Wójciaków, Nowakowskich;

+ Barbarę Zenobiusza Sztabów, Janinę Bernarda Edwarda Kubów;

+ Wiesława Stasiaka;

+ Kazimierza Walosika, Mariannę Wacława Abakumiec;

+ Stanisława Zofię Zygmunta Fadeckich;

+ zm. z rodz. Stefańskich, Kaźmierczaków;

+ Kazimierza Władysława Stanisława Stanisławę Pasików, Mariannę Antoniego Drewniaków;

+ Zofię Stanisława Marię Kurek, Lecha Kaczmarka, Olgę Urbańską;

+ Sławomira Janinę Juliana Adama Nagórków, Grażynę Zaremba;

+ zm. z rodz. Wróblów, dziadków, Kazimierę Jerzego Krzysztofa, zm. z rodz. Piaseckich, Helenę Henryka Katarzynę Mariana Eisentraut;

+ Stanisława Pietrzaka;

+ Mariannę Antoniego Jana Grzelczyków;

+ Janinę Henryka Michalskich, Mariannę Jana Kazimierza Helenę Józefa Sucheckich;

+ Szymona Juliannę Stankiewiczów;

+ Józefę Jana Sławomira Dąbrowskich, Stanisława Antoninę Mołojec;

+ Bartosza Pisarskiego;

+ Annę i Bolesława Matysiaków, Józefę i Franciszka Czech, Henryka Wolskiego;

+ Stanisława Misztala;

+ Halinę Buda, Leszka Rogala;

+ Czesławę Kosiorkiewicz i Mariana Damizę;

+ Leona Kowalczyka;

+ Helenę Cała, Stanisława, Roberta, Andrzeja, Leokadię i Czesława Jagiełło;

+ Tadeusza, Antoniego i Antoninę Kaźmierczak, Anielę Kowalską;

+ Stanisława Kubiaka i Mariannę Grzelak;

+ Józefa, Mariannę, Lubomiła, Damiana i Romualda Żebrowskich;

+ Zofię, Czesława, Annę, Janusza, Czesława, Halinę i Andrzeja Ferensztajnów;

+ Antoniego i Genowefę Szustakowskich i syna Stanisława;

+ Janinę i Mariana Sabat;

+ Kazimierza, Zenona i Anielę Dymowskich, Józefę Bernacik;

+ Marię, Juliana i Tadeusza Sobieraj, Stanisławę i Elżbietę Grabowską, Ewę Redlicką, Stanisława Winiatorskiego;

+ Helenę i Henryka Zychowicz, Małgorzatę i Mieczysława Pytka;

+ Leona i Edwarda Stefaniak i zm. z rodziny, Helenę i Aleksandra Bardzińskich;

+ Mariana Kowalskiego, Antoninę, Mariana, Jana i Małgorzatę Wieteska;

+ Jana Łuczyńskiego, Józefa Rutkowskiego;

+ Mariannę, Irenę, Jadwigę, Elżbietę i Jana Fiszlaków;

+ zm. z rodz. Bednarków i Filów;

+ rodziców Dziągów, teściów Fabijańskich i zm. z rodz.

+ Andżelikę, Marka i zm. z rodz. Ryszkowskich, Józefa Kaczyka, Ewę Wochniak;

+ zm. z rodz. Frączaków;

+ Józefa, Leokadię, Mariana, Mateusza i Mariannę Rochalów, Antoniego, Zofię, Annę, Stanisława i Mariana Golec, Janinę Zalewską, Kazimierza Rutkowskiego, Wojciecha Bilskiego;

+ Zbigniewa, Juliannę i Jacentego Wilanków, Antoninę, Antoniego i Mariannę Koprów;

+ Kazimierza, Mariannę i Piotra Socha, Mariannę i Edwarda Zielińskich;

+ Kazimierza Lasotę z rodzicami, Stanisława Kowalczyka z rodzicami, Jana Małojca;

+ Ryszarda Sobczyka;

+ Antoniego, Pelagię, Kazimierza i Janinę Podwysockich;

+ Zofię i Bronisława Nowaków, Pelagię i Aleksandra Aleksandrowiczów;

+ Bogusława i Witolda Marcinkowskich; Adelę, Władysława, Antoninę i Janusza Bajan;

+ Janinę, Józefa i Stanisława Podsiadłych, Alicję i Mirosława Zawadzkich, Irenę i Kazimierza Popińskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Módlmy się za:

+ Józefa, Józefę i Józefa Kurek;

+ Wincentego, Walentynę, Stanisława i Benedykta Kanieckich, Michała, Józefę, Kazimierza i Barbarę Grochal, Zenona Śmiecińskiego, Stefana i Halinę Cukiert, Jana, Krystynę i Mieczysława Szyszkowskich oraz Klaudię

+ Józefę, Teofila, Władysława, Jana i Feliksa Sadowskich;

+ Jana i Genowefę Szcześniak, Annę i Jana Skowrońskich, Grażynę i Czesława Maciszewskich, Antoniego i Janinę Szmajdowicz, Juliannę Drozdowską;

+ Kazimierza, Feliksę i Juliana Sroka i zm. z rodz., Władysławę i Stanisława Wołowicz i zm. z rodz.;

+ Juliannę i Piotra Babis, Irenę i Henryka Poznańskich, dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Agnieszkę Godlewską, rodzinę Stawińskich, rodziców Kruków i Śliwków;

+ Ewę i Tadeusza Zimeckich i Agatkę, Teresę i Henryka Okraszewskich;

+ Krzysztofa Murasa;

+ Eugeniusza Mielczarka;

+ Andrzeja Makowskiego;

+ Marię i Henryka Rodzik;

+ Edwarda i Mariannę Gradowskich z rodzeństwem;

+ Józefę i Władysława Czajkę;

+ Stanisława Sochę, Marię i Jolantę Kuba, zm. z rodz. Sochów, Rogalów i Kowalczyków;

+ Mariusza i Elżbietę Rząckich, Helenę i Michała Zborowskich;

+ Marię, Wincentego i Tadeusza Aptapskich;

+ Mirosława Mariańskiego;

+ Edwarda Zarębę;

+ Genowefę i Kazimierza Stefaniaków;

+ Wiesławę Kozłowską;

+ Helenę i Wacława Melon, Joannę Gieczewską;

+ Jana i Mariannę Libera, Katarzynę i Waldemara Libera, Wacława i Danutę Żak, Teresę Klimaszewską, Władysława i Mariannę Matusiak;

+ zm. z rodziny i znajomych;

+ Stanisławę, Zygmunta i Janinę Wiśniewką;

+ Irenę Stefaniak, Bronisławę i Zenona Pietrzak;

+ Agnieszkę Męcinę;

+ Stanisława, Annę, Sławomira i Beatę Tomczyk, Antoniego i Antoninę Lus;

+ Józefę i Romana Kiełbasa;

+ Grażynę Dębską;

+ Tadeusza i Anielę Grzelczyk, Mariannę i Wincentego Kaźmierczak;

+ Irenę i Zygmunta, Anielę i Józefa Skonecznych, Juliannę Jakuba Wiśniewskich, Stanisława Głuszcz;

+ Annę i Mieczysława Janeczek, Włodzimierza Koperskiego;

+ siostry i braci ze wspólnoty Królowej Pokoju, Kazimierza Sowik i rodziców, Władysławę i Stanisława Michalak i rodziców;

+ Janinę, Stanisława i Zbigniewa Chabrowskich, Władysława i Władysławę Nowickich;

+ Zofię Ambroziak, Władysława, Jana i Helenę Ołtarzewską, Henryka i Kazimierza;

+ Jana, Marcina i Piotra Hebda;

+ s. Alicję Czerniawską, s. Lidię Grabowską, s. Henrykę Mazurek, s. Franciszkę Wilk, o. Leszka Niewiadomskiego, Emila i Mariusza Zbyszyńskich, Zofię Chomieniec, Zofię i Jerzego Iwańskich;

+ Leszka Marzyjan, ks. Bpa Józefa Zawitkowskiego;

+ Annę Chojnacką, Stanisława Kołacińskiego, Stefanię Wróblewską;

+ Stanisławę i Jana Lubańskich, Bronisławę i Władysława Grzelczyk;

+ Władysława, Genowefę, Stefanię i Krystynę Bednarek, Wiktorię, Eugeniusza i Stanisławę Kubiak, Eugeniusza Karasińskiego;

+ Czesława Kacprzyka z rodzicami, Zofię i Władysława Gierach, Agnieszkę Kacprzyk, Janusza Kaczorowskiego

+ Kazimierza i Aleksandra Kopczyńskiego

+ Krzysztofa Szewczyka

+ Franciszka Grabowskiego i Mariannę Ambrozik i ich rodziców

+ Stanisława (m) Koper, Mariannę, Wincentego i Szymona Maciejewskich

+ Adama Górzyńskiego i Ninkę Woźniak

+ Józefa, Martę i Dominika Zwolińskich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Ja Jestem Zmartwychwstanie i Życie, kto we Mnie wierzy nie umrze na wieki a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Módlmy się za:

+ Jana, Janinę, Jerzego i Zdzisława Stankiewiczów

+ Halinę Szymczyk

+ Jadwigę i Romana Wawrzyniaków

+ Jana i Aleksandra Winiarskich, Feliksa (m), Mariannę i Stanisława (m) Rybak

+ Romana Nowackiego

+ Martynę Niezabitowską; Helenę i Wiesława Ciesielskich

+ Aleksandra (m) i Helenę Kosików z dziećmi

+ Antoniego i Mariannę Drewniaków z dziećmi

+ Zofię, Jana, Zygmunta Janowskich; Antoninę, Wincentego, Alojzego Małachowskich, Ks. Andrzeja Kamińskiego

+ Irenę, Helenę, Władysława, Jana, Zygmunta Piotrowskich, Ks. Mieczysława Iwanickiego

+ Stanisławę, Jana i Kazimierza Kwiecińskich

+ Henryka (m) Sitarek, Antoniego Stacheckiego

+ Franciszka, Mariannę, Annę, Zuzannę, Józefa, Jana i Irenę Koper, Józefa i Sławomira Wieteska, Helenę Jóźwiak

+ Mariannę i Stanisława Bejda, Marianne i Antoniego Jaworskich, Alicję Jaworską – Bejda

+ Czesława Rylskiego z Rodzicami

+ Stanisławę, Antoniego. Leszka, Mariana i Honoratę Zagajewskich, Stanisława i Janinę Gowin, Stanisławę Gawryszczuk

+ Zdzisława Szpakiewicza

+ Mieczysława i Leszka Skorupińskich

+ Monikę i Józefa Stachniak z rodzicami, Jana i Kazimierę Kokosińskich

+ Władysława i Stanisławę Wolskich, Andrzeja, Józefa i Władysława Walas

+ Wincentego i Helenę Marczyńskich z dziećmi, Józefa i Helenę Kwapiś, Józefa i Mariannę Woźniak

+ Mieczysława Jackowskiego, Martę i Stanisława Marciniak, Barbarę Jakubiak, dziadków Walasów, dziadków Sujków i dziadków Galińskich

+ Małgorzatę i Antoniego Stanisławczyk

+ Jana, Władysławę, Franciszkę Sekreckich, Elżbietę Fastyn, Józefa Beskę, Stanisławę, Władysława Henryka Szymańskich, Jana, Stefanię i Ewę Kłosińskich, Józefę, Henryka, Andrzeja i Tomka Zielińskich

+ Józefa (m) Wojdal i dziadków Stolarczyków

+ Władysławę (k), Franciszka, Stanisławę (k) i Władysława (m) Gierachów

+ Zofię, Jana i Wacławę (k) KUBA, Elżbietę Bletek, Halinę Błędek, Elżbietę i Jana Chanckowskich z dziećmi, Romualda Klepackiego

+ rodziców Leczkowskich, Henryka (m) i całą rodzinę Wyderków

+ Stanisławę (k) Wolniewicz

+ Józefę (k) i Macieja Nowackich

+ Reginę i Józefa Kmieciak, Mariannę i Mariana Malesa

+ Wacława, Eugenię, Michała i Józefę (k) Żak, Krystynę i Franciszka (m) Stachurskich

+ z rodziny Płucienników: Stanisława i Stanisławę, Stefana, Franciszka z żoną Jadwigą, Mariannę z mężem Janem, Małgorzatę i Mariannę, Pawła, dziadków Kazimierza i Eleonorę, dziadków Skonecznych: Apolonię i Józefa

+ Krzysztofa Gabryszewskiego, Zofię i Stanisława Meksiak

+ Józefa, Józefę, Stanisława Milczarek, Franciszka Rusin, Włodzimierza Kołodziejskiego

+ Jana i Leokadię Sawickich, Stanisława i Stanisławę Pięcek

+ Barbarę, Mariana, Jadwigę, Józefa, Helenę i Jana Szczerba, Sylwestra Piechockiego

+ Annę Stefańską, Stanisława Pawlaka i zm. z rodziny Pawlaków, Stańczyków, Szadkowskich i Rzeźnickich

+ Helenę i Jana Śliwków, Mariannę i Józefa Skoczków, Józefę (k) i Pawła Kaczorowskich

+ Stanisławę (k) i Franciszka (m) Męcina, Jana Kobierskiego

+ Wojciecha Czarneckiego i jego rodziców: Jana i Stanisławę i zmarłych z całej rodziny

+ Ks. Leona Zawadzkiego, Ks. Felicjana Płucińskiego, Ks. Romualda Goliana, Ks. Edmunda Stankiewicza

+ Ewę i Adama, Janinę i Mariannę Badełek, dziadków Antoniego, Stefanię i Stefana Słodkich i zm z całej rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Bogu, który był, który jest i który przychodzi polecajmy naszych zmarłych. Módlmy się za:

+ Artura Janeczka

+ Ewę i Jana Dębskich, Jadwigę Zdziechowską, Zdzisława Pakułę, Katarzynę, Michała i Pawła Szustakowskich

+ Bogumiłę i Mariana Rataj

+ Jana, Mariannę, Czesława, Andrzeja Składowskich, dziadków Wawrzyńczaków, teściów Michalaków

+ Zofię, Józefa, Ewę, Jana i Barbarę Michałowskich, Helenę i Mateusza Pietrzyk

+ Stanisławę i Stanisława Markowicz i zm z rodz. Markowiczów i Kępów, Ojca Józefa Markowicza

+ Lucynę i Tadeusza Lewandowskich , Wiesławę (k) i Wiesława (m) Wyderka, Juliannę, Feliksa, Grzegorza Bagatela, Zofię i Jana Bindaszewskich

+ Stanisława (m) Adamskiego z rodzicami, Małgorzatę Adamską z rodzicami, Władysławą i Hannę Melon, Wincentego i Józefę (k) Anioł

+ Juliannę, Władysława, Józefa (m) i Józefę (k) Babis i zm. z rodz. Babisów, Przyborek i Grudów

+ Genowefę i Henryka Nowakowskich z rodziną, Marię i Czesława Bakalarskich z rodziną, Władysławę (k) i Bolesława Misztal z rodziną

+ rodziców Józefa i Michalinę Dominiaków oraz siostrę Józefę

+ rodziców Jana i Stanisławę Rzeźnickich oraz rodzeństwo

+ Jana i Władysławę (k) i zm. z rodziny Domańskich

+ Ryszarda i Wandę Bajan,

+ Franciszka (m) i Mariannę Fijałkowskich, Stanisławę (k) Skoneczną

+ Zmarłych z rodziny Gałajów, Ambroziaków, Hanasiewiczów, Łataczów, Misiaków i Żyto.

+ Aleksandra Wójcika, zmarłych z rodziny Wójcików, Zbigniewa Kaszubskiego, zm. r rodziny Kaszubskich, Bartosiewiczów, Krześniaków, Karpowiczów, Filipowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Małgorzatę i Franciszka Kośka.

+ Janinę Konarską.

+ Stanisławę i Stanisława Stępień.

+ Henryka Rogulskiego.

+ Stanisławę, Katarzynę, Franciszka Gładysów, Franciszkę, Franciszka Pabjanków, Henryka Kolisa, Henrykę Gortat, Antoniego Goszka, Zdzisława, Anastazję i Michała Socha.

+ Marię Warda, Ewę Wolańską-Białek, Franciszka Wolańskiego, c.r. Wolańskich.

+ Annę, Piotra Wypchło z rodziną, Marię, Marcina Maniaków z rodziną, Bronisławę, Stefana Babisów z rodziną, dziadków Sekreckich.

+ Marię i Szymona Sworskich i ich rodziców.

+ Tomasza Jaremka.

+ Stanisławę i Józefa Kacperskich z dziećmi.

+ Mariana Witolda Nuszkiewiczów i dziadków Nuszkiewiczów.

+ Stanisławę i Józefa Kwapisiewiczów.

+ Agnieszkę, Franciszka, Edwarda i Zofię Andruszkiewicz

+ Stanisławę, Stefana, Henryka Popowiczów.

+ Stanisławę i Henryka Matysiak, Barbarę Klusek, Jadwigę, Jana, Ireneusza Rak, Zofię Krasińską.

+ Kazimierza Sieprackiego.

+ Helenę i Mariana Naumienko, Stefanię i Zygmunta Kuchtów.

+ Stefanię, Henryka i Jana Bednarskich.

+ Mariannę i Piotra Maciejewskich.

+ Mariana Kowalczyka, Piotra Grzyba, Florentynę i Józefa Ciupa.

+ Mariannę, Stanisława, Zbigniewa i Sylwestra Dobrowolskich.

+ Antoniego i Annę Zdziechowskich, Kazimierza Koźbiała.

+ Lecha Biskupskiego i Jolantę Dąbrowską.

+ Stefana i Łucję Kowara.

+ Rodziców Jana i Janinę Wróblewskich teściów Mariannę i Krystiana Kaczmarzyków, Kazimierza Siczka, Renatę Wałęsiak.

+ C.r. Kukowskich.

+ Józefę, Władysława, Cecylię i Józefa Markiewicz.

+ Zm. z rodziny Dzięcioł.

+ Lucynę, Antoninę i Józefa Kocik.

+ Rodzinę Perytów.

+ Zygmunta Lihtfelda i zm. z rodz. Lichtfeldów.

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Módlmy się za:

+ Elżbietę i Kazimierza Jasnowskich, Helenę, Kazimierza Nowak, Marka Ciurko, Janinę i Bronisława Ciurko.

+ Władysława Kitlińskiego.

+ Ryszarda Lewandowskiego i jego rodziców.

+ Jerzego Wołowicza, Lucynę Kucharską, Feliksa i Andrzeja.

+ Irenę i Romana, Jerzego Wołowiczów, oraz Józefa Dobrodzieja.

+ Agnieszkę, Piotra, Janinę, Tadeusza Kucharskich.

+ C.r. Magierów, Janinę, Tadeusza i ich synów Leszka, Marka i Jacka.

+ Janinę i Stanisława Karnowskich, Stanisławę Kostrzewa, Andrzeja Beta.

+ Andrzeja, Wiesława, Jana Piotrowskich.

+ Leszka Zydla

+ Antoniego, Annę, Adama Męcina, Jana, Dorotę i Andrzeja Jadczak.

+ Stanisława, Helenę i Jana Stankiewiczów.

+ Helenę, Stanisława, Darka, Waldemara, Aleksandra Grzeczyńskich.

+ Mariusza Męcinę, Weronikę i Mariana Sulgostowskich.

+ Krzysztofa Ziółkowskiego, Janinę, Mariana i Józefa Gwiazdowicz.

+ Helenę i Czesława Lesiaków oraz Andrzeja Boderę.

+ Kazimierza, Mariannę, Jana i Józefę Kazimierskich.

+ Tadeusza Jackowskiego zm. z rodziny Jackowskich i Dębskich.

+ Barbarę i Henryka Michałowskich.

+ Ryszarda Zdziechowskiego i zm. z rodziny Sigitowiczów.

+ Jana i Wandę Rzyckich, Bogdana Jeziorskiego, Janinę Kwiekowską, Stanisławę Otocką.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz wszystkich naszych bliskich zmarłych:

 

  1. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi…

W. I poczęła z Ducha Świętego…

Zdrowaś Mario…

  1. Oto ja Służebnica Pańska…

W. Niech mi się stanie według słowa Twego…

Zdrowaś Mario…

  1. A Słowo Ciałem się stało…

W. I zamieszkało między nami…

Zdrowaś Mario…

 

  1. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko…

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych…

 

Módlmy się:

Boże, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, † prosimy Cię, abyś za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Wieczny odpoczynek…

Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.