Dofinansowanie

Projekt parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Ogród Dialogu - zachowanie walorów przyrodniczych i edukacyjnych ziemi rawskiej”, dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotacją w wysokości: 199.068,00 PLN oraz pożyczką w kwocie 464.495,00 PLN.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 3 700 000,00 PLN.

 

 

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

Opis zakresu projektu

Projekt parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Ogród Dialogu - zachowanie walorów przyrodniczych i edukacyjnych ziemi rawskiej”, to zadanie kompleksowe polegające na rewitalizacji terenu należącego do Parafii NMP w Rawie Mazowieckiej. Obejmuje swoim zakresem zarówno zadania o charakterze budowlanym (m.in. budowa budynków), a także prace z zakresu zagospodarowania terenu ogrodu w celu zachowania i poprawy jego walorów ekologicznych. Został zrealizowany w 2022 r. we współpracy z Urzędem Gminy Rawa Mazowiecka w ramach wspólnego projektu dofinasowanego również środkami unijnymi pt.: „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”

Projekt wpłynął na poprawę ochrony terenów należących do Parafii i podniesienie ich walorów użytkowych poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej, wypoczynkowej i edukacyjnej, tak, aby stały się one pełnowartościową przestrzenią publiczną miasta, miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów oraz stanowiącym wizytówkę miasta. Zieleń w mieście jest bowiem niezbędnym elementem dobrej jakości życia. Jej walory stanowią wartość bezpośrednio lub pośrednio oddziałującą na życie mieszkańców. 

Ważnym aspektem realizacyjnym przedsięwzięcia było także zwiększenie dostępności jakości i kompozycji terenów zielonych,
a dzięki temu wywarcie bezpośredniego i pośrednio pozytywnego wpływu m.in. na zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców Rawy Mazowieckiej, partycypację mieszkańców w życiu miasta, gminy i powiatu, na wartość nieruchomości, atrakcyjność mieszkaniową i biznesową terenu. Projekt doprowadził do przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych terenów ogrodu parafialnego poprzez rekultywację i kompleksowe zagospodarowanie terenu, w szczególności nasadzenia roślin. Wprowadzone rozwiązania przyczyniły się do ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, zmniejszenia stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych. Odpowiednie nasadzenia pozwoliły na pochłanianie hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń, a także przyczynią się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody oraz zwiększenie czystości wód powierzchniowych. Dzięki budowie oczka wodnego, którego funkcją oprócz tej estetycznej będzie zagospodarowanie wód opadowych, projekt przyczynia się do zwiększenia stopnia ochrony przyrody wód, a także zwiększenie stopnia retencji wody deszczowej. Dzięki stworzeniu przestrzeni do różnorakich spotkań edukacyjnych, a także budowie ścieżki edukacyjnej w projektowanym ogrodzie opartej o tablice informacyjne dotyczące nasadzeń,  projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ekologicznych zachowań przyrodniczych, ekologicznego ogrodnictwa, a także zwiększenia wiedzy z zakresu ochrony klimatu i zachowań zwiększających odporność na zmianę klimatu.